01

Informacja o bezpieczeństwie danych: RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, ul. Orła Białego 2, 27-100 Iłża, e-mail: ckit@ilza.pl. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres placówki lub e-mail: jpinfotrakt@gmail.com

1.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres CKiT lub e-mail: jpinfotrakt@gmail.com.

2. Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c), w szczególności tylko wtedy gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. f), w szczególności tylko wtedy gdy: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. .marketingu produktów lub usług własnych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji na urządzeniach komunikacji elektronicznej lub za pomocą poczty tradycyjnej); zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczniów i pracowników) i mienia CKiT z zachowaniem prywatności i godności osób.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane do:
• Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
• Innych szkół i instytucji (konkursy, turnieje, zawody, kursy itp. ).
4. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo do cofnięcia zgody;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych Administratora.

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.